Perspektywy zawodowe

Co po studiach?

Edytor może pracować wszędzie tam, gdzie jest tekst.

Studia przygotowują do edycji dzieł literackich, książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism czy pracy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, mediach społecznościowych.

Studenci studiów edytorskich nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu: redakcji, historii edytorstwa, tekstologii, edycji, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki. Studenci przygotowywani są do samodzielnego wykonywania prac pisarskich.

Zdobyte kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodów:

 • redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych,
 • copywriter
 • składacz,
 • redaktor portali internetowych i mediów społecznościowych,
 • grafik,
 • adiustator.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie edytorstwa uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na dziennikarstwo i komunikację społeczną lub humanistykę cyfrową),
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

Praktyki i staże

Praktyki i staże są istotną częścią programu studiów. Dzięki nim studenci jeszcze podczas nauczania mogą sprawdzić się w pracy zawodowej, a także zawrzeć pierwsze znajomości w branży, co zdecydowanie ułatwia start na rynku pracy.

 • obowiązkowe – 120 godzin praktyk wydawniczych.
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy oraz realizowanymi przez BK KUL projektami.
 • Możliwości odbywania płatnych staży w ramach projektów realizowanych na KUL-u, np. „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL”.