Pracownicy

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL

Zainteresowania

Badawczo interesuje mnie poezja polska XIX i XX wieku. Bardzo zajmują mnie opowieści poetek
i poetów o tym, jak pisali swoje wiersze, ale jeszcze bardziej lubię samodzielnie tego dochodzić
w archiwum i próbować o tym opowiadać. Jakiś czas temu zacząłem uprawiać edytorstwo cyfrowe. Pasjami oglądam filmy kryminalne.

Prowadzone zajęcia

Wprowadzenie do edytorstwa, Sztuka edytorska

Wybrane artykuły
 • Adam Mickiewicz’s „Lausanne Lyrics”: A Broken Song, „Zeitschrift für Slavische Philologie” 2022, nr 1, s. 35-58.
 • Dzieło – horyzont działań edytorskich, „Pamiętnik Literacki” 2021, nr 1, s. 119-129.
 • Fonogeneza wybranych fragmentów tak zwanego Epilogu do Pana Tadeusza, w: Sztaluga i pióro. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Wacława Pyczka, red. W. Kruszewski, Lublin 2020, s. 169-187.
 • Mickiewiczowski rękopis „No 38” raz jeszcze, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2018, nr 1, s. 7-15.
 • Kmotr Pietr. Tożsamość diabłów w III części Dziadów Adama Mickiewicza, „Wielogłos” 2017, nr 1, s. 87-102.
Monografie

Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań, Lublin 2010.
Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza, Lublin 2005.

Wybrane edycje

A. Mickiewicz, Dziady. Poema, red. W. Kruszewski. Warszawa 2022.
A. Kamieńska, Poezje zebrane, t. I-III, pod red. W. Kruszewskiego, Lublin 2020.
A. Kamieńska, Notatnik, pod red. W. Kruszewskiego, Lublin 2020.

Stypendia i granty

Grant NPRH (wykonawca) – Krytyczna edycja notatników Józefa Łobodowskiego (2017-2022)
Grant NPRH (kierownik) – Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa (2018-2023)

Strony internetowe

https://wiki.kul.pl/lhdb/Wojciech_Kruszewski
https://www.researchgate.net/profile/Wojciech-Kruszewski-2

dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL

Moje zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim edytorstwa naukowego oraz krytyki tekstu. Ciekawią mnie utwory pisarzy, którzy tworzyli w XX wieku. Ostatnio najwięcej uwagi poświęcam analizie wpływu cenzury na ostateczną postać dzieł wydawanych w PRL. Między innymi tym zagadnieniom jest poświęcona aktualnie przygotowywana do druku monografia pt. Niewygodne słowa. Literacki szlak Leopolda Tyrmanda.

Prowadzone zajęcia

Tekstologia, Krytyka tekstu, Grafologiczna lektura rękopisu

Wybrane artykuły
 • Filologia i historia. „Klechdy polskie” Bolesława Leśmiana i inne urwane tropy, „Teksty Drugie” 2014, nr 1.
 • Edytorstwo: rzemiosło na styku sztuki; sztuka na styku rzemiosła, „Pamiętnik Literacki” 2014, nr 1.
 • „I’m so terribly sorry for myslelf.” Melancholy in the autobiographical works of Edward Stachura [w:] Melancholia: the Disease of the Soul, Lublin 2014
 • Bolesław Leśmian’s lost drama Vasilij Buslaev: more than just a bibliographical problem, „pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi” 2017, vol. 8.
 • Wojenne wspomnienia Władysława Reymonta – nieznany rękopis, „Pamiętnik Literacki” 2018, nr 3. 
 • Tekstowe meandry. Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda – problem nie tylko filologiczny, [w:] Przed-tekstowy świat (II). Z literackich archiwów XIX i XX wieku, Łódź 2020.
 • Sztuka dyplomacji. Giedroyc i Tyrmand spierają się o Życie towarzyskie i uczuciowe, „Litteraria Copernicana” 2020, nr 4.
 • Does the Editor know better?, „Variants” 2021, vol. 14-15.
 • Stanisław Grzesiuk w objęciach cenzury, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2022, nr 1.
 • Das private Gesicht der Schriftstellerin. Die Briefe von Zofia Kossak [w:] Zofia Kossaks Geschichte(n) herausgegeben, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage 2022.
Wybrane edycje
 • E. Stachura, Dzienniki (Zeszyty podróżne), t. 2, oprac. D. Pachocki, Warszawa 2011.
 • B. Leśmian, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, oprac. D. Pachocki, Lublin 2014.
 • B. Leśmian, Skrzypek opętany, oprac. D. Pachocki, Lublin 2016.
 • W emigracyjnym labiryncie. Listy Sławomira Mrożka i Leopolda Tyrmanda, oprac. D. Pachocki, Kraków 2017.
 • L. Tyrmand, Zielone notatniki, oprac. D. Pachocki, Warszawa 2020.
 • R. Wojaczek, Źrenica, oprac. D. Pachocki, Lublin 2020.
 • L. Tyrmand, Filip (bez cenzury), Warszawa 2022.
Monografie
 • Stachura totalny, Lublin 2007.
 • Laboratorium filologa. Rękopisy Bolesława Leśmiana – studia przypadków, Warszawa 2020.
 • Niewygodne słowa. Literacki szlak Leopolda Tyrmanda, Warszawa 2023 [w opracowaniu]
Stypendia i granty 
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, The University of Texas at Austin, USA, Short-Term Scholar (2015)
 • Stypendium Instytutu Hoovera, Palo Alto, USA, Short-Term Scholar (2016)
 • Grant NPRH (wykonawca) – Krytyczna edycja notatników Józefa Łobodowskiego (2017-2022)
 • Grant NPRH (wykonawca) – Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa (2018-2023)
 • Grant NPRH (kierownik) – Literacka i rodzinna korespondencja Zofii Kossak – edycja krytyczna (2022-2027)
Strony internetowe

https://www.researchgate.net/profile/Dariusz-Pachocki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Pachocki

mgr Artur Truszkowski

Interesuję się literaturą polską XX wieku. Badam rękopisy literackie by zrozumieć jak pisarze pracowali nad swoimi utworami. Niektóre archiwalne znaleziska opracowuję naukowo i publikuję. Obecnie wspólnie
z kolegami przygotowuję do druku listy Zofii Kossak. Lubię muzykę, kawę i morze. Od niedawna uprawiam ogród.

Wybrane artykuły:
 • Działalność translatorka Edwarda Stachury w perspektywie filologicznej, „Sztuka Edycji” 2018, nr 1.
 • Oto i wszystkie chyba plotki. Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2013, z. 1.
 • Nieznane juwenilia Kazimierza Wierzyńskiego, „Tematy i Konteksty” 2012, nr 1.
Edycje:
 • Edward Stachura, Przekłady, opracowanie krytyczne i posłowie A. Truszkowski, Lublin 2019.
 • Bolesław Leśmian, Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku, oprac. D. Pachocki, A. Truszkowski,
  Lublin 2011.
Stypendia i granty:
 • Grant NPRH (wykonawca) – Literacka i rodzinna korespondencja Zofii Kossak – edycja krytyczna (2022-2027)
 • Grant NCN (kierownik) – Zebranie i opracowanie krytyczne dorobku translatorskiego Edwarda Stachury (2011-2014)

Współpracownicy

Iga Adamczyk

W obszarze moich zainteresowań badawczych znajduje się przede wszystkim literatura XIX w., humanistyka cyfrowa oraz edytorstwo naukowe ze szczególnym uwzględnieniem edytorstwa cyfrowego. Interesuje mnie teoria oraz praktyka tworzenia wydań cyfrowych, zarówno dokumentacyjnych, jak i krytycznych. Badam możliwości przeniesienia problematyki edytorskiej na „język” cyfrowy oraz opracowuję sposoby wyodrębniania i ponownego wykorzystania humanistycznych danych kontekstowych. Jestem zainteresowana szukaniem i testowaniem nowych rozwiązań oraz rozwojem metod w humanistyce cyfrowej. Mam uczulenie na stwierdzenie „nie da się”. Prywatnie uwielbiam grać w gry komputerowe, zwiedzać górskie szlaki i jeździć konno. Hobbystycznie zajmuję się dietetyką.

Wybrana działalność zawodowa
 • Analityk danych w Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
 • Wykonawca w grancie „Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa”
 • Wsparcie cyfrowe projektu „Monumenta Vaticana – edycja cyfrowa”
 • Członek polskiego oddziału w International Medieval Bibliography (Brepols)
 • Organizator cyklu wykładów naukowych o tematyce edytorskiej „KULturalne spotkania edytorów”
 • Organizator ogólnopolskiej konferencji naukowej „Warsztaty Młodych Eydtorów”
 • Praca z bazami danych dla Ośrodka Badań nad Dziejami KUL
Wybrana działalność naukowa
 • Prelegent na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze”.
 • Uczestnik warsztatów z zakresu kodowania w standardzie TEI XML oraz uczestnik międzynarodowej konferencji naukowej „TEI 2022” w Newcastle University.
 • B. Trentowski, Myślini. Przedsłowie, oprac. I. Adamczyk, „Kronos” 2022, nr 3.
 • Irena Gluck. Dziennik wojenny, oprac. I. Adamczyk, Warszawa 2023. [w druku]
 • B. Trentowski, Myślini, czyli całokształt loiki narodowej, t. 1 i 2, oprac. I. Adamczyk, Kraków 2023. [w opracowaniu]
 • Prelegent na międzynarodowej konferencji naukowej „Digital Humanities Summer Institute 2023”.

mgr Kamila Oleszczuk-Kasperek

Moje zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na historii i literaturze polskiej
XIX wieku, szczególnie na obszarze zaboru rosyjskiego do klęski powstania listopadowego.
Pasjami chłonę wszystko, co dotyczy życia, twórczości i działalności dwóch wielkich Adamów – Czartoryskiego i Mickiewicza.  Ostatnio zajmuje mnie dziewiętnastowieczna filigranistyka
i historia papiernictwa.

Prowadzone zajęcia

Promocja książki w mediach

Granty:
 • Wykonawca w grancie Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa (NPRH)
Konferencje (wybrane):
 • Prezentacja i omówienie filigranów lubelskiej części Archiwum Filomatów na Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Nauki pomocnicze historii w badaniach nad XIX oraz XX wiekiem”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2023
 • Czy i jak wydawać dziś Mickiewicza na ogólnopolskiej konferencji „Edycje romantyków – Interpretacje romantyzmu”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2022
 • Maria Janina Zagałowa – zapomniana bohaterka na międzynarodowej konferencji „Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Między przeszłością a teraźniejszością”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2022
 • Przegląd dziewiętnastowiecznych edycji Dziadów cz. III na XIX Warsztatach Młodych Edytorów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Warszawska część zbioru Archiwum Filomatów – próba ogólnej charakterystyki filigranów i papierów na „Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Pismo-Kultura-Technologie” Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Warszawa 2021
Publikacje:
 • Charakterystyka filigranów warszawskiej części Archiwum Filomatów, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2022, T. 22, nr 2.
Inne działalności (wybrane):
 • kwerenda w Bibliotece Polskiej w Paryżu, marzec 2023
 • juror w konkursie literacko-historycznym „Kartka z pamiętnika ocalałego/ocalałej z zagłady”, Lubartów 2022
 • moderator projektu Miasto Słów w Lublinie (2013-20
 • redaktor, korektor w czasopiśmie „Koneser” 2010-2011